โรงเรียนบ้านคลองประทุน <โรงเเรียนดีศรีตำบล>

ประวัติโรงเรียน
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
 
โครงสร้างการบริหาร
 
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 
โรงเรียนดีประจำตำบล
 
 
งานบริหารวิชาการ
 
งานบริหารงบประมาณ
 
งานบริหารงานบุคคล
 
งานบริหารงานทั่วไป
 
 
ผู้บริหารและบุคลากร
 
ผลงานดีเด่น
 
 
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
 
ผลงานนักเรียน
 
 
รายงานการประเมินตนเอง
 
มาตรฐานโรงเรียน
 
แผนผังโรงเรียน
 

วันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม 2556

 

 แห่เทียนพรรษา ณ วัดประทุน
 คณะครูและนักเรียน ร่วมแห่เทียนพรรษา
 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2556
       
       

 วันครู 
 20 มิถุนายน 2556

 
กิจกรรม 5 ส โรงเรียนบ้านคลองประทุน 
 โรงเรียนบ้านคลองประทุน

 


โรงเรียนบ้านคลองประทุน